Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY SI, PROSÍM, POZORNE PREČÍTAJTE TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PRÍSTUPU K WEBOVEJ LOKALITE

 

Tieto obchodné podmienky („Podmienky“) sú podmienky, na základe ktorých sa Vám („Vy/Váš“) sprístupní táto webová lokalita („Webová lokalita“). Získaním prístupu k tejto webovej lokalite súhlasíte s tým, že ste viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, tak Webovú lokalitu, prosím, nepoužívajte.

 

Kliknutím na nižšie uvedenú hlavičku prejdite priamo na viac informácií o každej oblasti:

 

1. Informácie o nás

2. Otázky alebo sťažnosti

3. Naše autorské právo a ďalšie práva duševného vlastníctva

4. Ďalšie značky a webové lokality Reckitt Benckiser

5. Nákupy

6. Prepojenia z našich lokalít

7. Vaše používanie Webovej lokality

8. Obsah nahratý používateľom

9. Vaše zákonné povinnosti

10. Dôvera v uverejnené informácie

11. Našu webovú lokalitu môžeme pozastaviť alebo odvolať

12. Naša zodpovednosť, ak ste spotrebiteľ

13. Naša zodpovednosť, ak ste firma

14. Ako môžeme používať Vaše osobné údaje

15. Zmeny týchto Obchodných podmienok

16. Ďalšie podmienky, ktoré sa na Vás môžu vzťahovať

17. Všeobecné

18. Rozhodné právo a súdna príslušnosť

1. INFORMÁCIE O NÁS

1.1.Sme Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s. r. o. („my“/ „nám“/ „náš“), spoločnosť a naša registračná adresa je Drieňová 3, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Sme spoločnosť Reckitt Bensicker.

 

2. Otázky alebo sťažnosti

2.1.V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností alebo komentárov ohľadne tejto Webovej lokality nás môžete kontaktovať na adrese + 421 248 213 000. Naša podniková Webová lokalita na adrese rb.com obsahuje zoznam našich miestnych spoločností a ich kontaktné údaje.

 

3.Naše AUTORSKÉ PRÁVO a ďalšie práva DUŠEVNÉHO vlastníctva3.1. Vaše používanie Webovej lokality a jej obsahu Vám neudeľuje práva vo vzťahu k akýmkoľvek právam duševného vlastníctva alebo pridruženým právam vrátane autorských práv, obchodných známok, patentov, práv na (priemyselný) vzor, obchodných názvov, databázových práv a práv súvisiacich s autorským právom, ako aj práv na know-how („Práva duševného vlastníctva“), ktoré súvisia s Webovou lokalitou.. Všetky texty, používateľské rozhrania, vizuálne rozhrania, grafiky, ilustrácie, fotografie, obchodné známky, logá, počítačový kód a ďalší súvisiaci materiál (spolu, „Obsah“) vrátane, okrem iného, dizajnu, usporiadania, štruktúry, výberu, koordinácie, výrazu a „vzhľadu a prostredia“ Obsahu, ktorý obsahuje Webová lokalita, sú v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, resp. sú licencované našimi poskytovateľmi licencie tretej strany. Všetky takéto práva sú vyhradené.

3.2.Nič v Podmienkach netvorí prevod akýchkoľvek našich práv duševného vlastníctva Vám alebo akejkoľvek tretej strane.

3.3.Žiadnym spôsobom nesmiete kopírovať, rozmnožovať, znova publikovať, sťahovať, uverejňovať, vysielať, zaznamenávať, komerčne využívať, upravovať, oznamovať verejnosti ani distribuovať Obsah, služby, webové stránky alebo materiály na Webovej lokalite, resp. počítačové kódy prvkov, z ktorých sa skladá Webová lokalita, na iné než Vaše osobné použitie. Taktiež nesmiete používať žiadne automatické alebo manuálne zariadenie, program, algoritmus alebo metodológiu, ani žiadne podobné procesy, na akúkoľvek časť Webovej lokality alebo Obsah. V súlade s vyššie uvedeným si môžete na pevný disk stiahnuť nepodstatné výťahy tohto obsahu na účely jeho zobrazenia za predpokladu, že sa nevytvorí viac než len jedna kópia akýchkoľvek informácií.

3.4.Akékoľvek iné než povolené použitie na základe tejto doložky 3 sa smie realizovať len s naším predchádzajúcim písomným povolením.

3.5.Nemáme v úmysle používať akýkoľvek názov, logo ani známku na území, kde na to nemáme oprávnenie, a na takýchto územiach nebudeme dodávať ani ponúkať výrobky a/alebo služby nesúce taký názov, logo alebo známku.

 

 

4.ĎALŠIE ZNAČKY A WEBOVÉ LOKALITY RECKITT BENCKISER

4.1.Akékoľvek výrobky alebo služby, ktoré Vám sprístupnime na iných webových lokalitách Reckitt Benckiser alebo webových lokalitách našich značiek, resp. prostredníctvom iných webových lokalít Reckitt Benckiser alebo webových lokalít našich značiek (nižšie len „Webové lokality značiek“) podliehajú ďalším obchodným podmienkam, na ktoré budete upozornení, keď získate prístup k príslušným Webovým lokalitám značiek.

4.2.Tieto Webové lokality a Webové lokality značiek, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali informácie o našich zdravotníckych výrobkoch alebo licencovaných liekoch, nie sú určené na poskytovanie lekárskej pomoci ani pokynov na použitie, ale slúžia iba ako všeobecné informácie, na ktoré by sa nemala spoliehať žiadna osoba v rámci žiadneho konkrétneho účelu. O liečbe individuálnych stavov a potrieb sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

5. NÁKUPY

5.1.Nič na Webovej lokalite, resp. akejkoľvek Webovej lokalite značiek, netvorí ponuku na nákup alebo predaj výrobkov a/alebo služieb v akejkoľvek právomoci, pretože Webová lokalita sa poskytuje len na informačné účely. Všetky podrobnosti, popisy a ceny výrobkov a/alebo služieb a ďalšie informácie vzťahujúce sa na výrobky a/alebo služby zobrazené na Webovej lokalite, resp. akejkoľvek Webovej lokalite značiek, sú len všeobecnej povahy. Nezaručujeme, že akýkoľvek výrobok a/alebo služba zobrazené na Webovej lokalite, resp. akejkoľvek Webovej lokalite značiek, je alebo bude k dispozícii na mieste a v čase, kedy si chcete zakúpiť konkrétny výrobok a/alebo službu.

5.2.Akýkoľvek náš prípadný záväzok s ohľadom na výrobky a služby upravujú výhradne zmluvy, podľa ktorých sa poskytujú, a nič na tejto Webovej lokalite sa nesmie vykladať tak, aby to zmenilo takéto zmluvy.

6.PREPOJENIA Z NAŠEJ LOKALITY

6.1.Občas môžeme poskytnúť prepojenia z ďalších webových lokalít (reklamou alebo inak). Tieto prepojenia sa poskytujú len pre Vašu lepšiu prehľadnosť a pohodlie. Takéto webové lokality tretích strán nie sú pod našou kontrolou a nie sme zodpovední za ich obsah. Naše zahrnutie prepojení neznamená akékoľvek schválenie materiálu, ktoré takéto webové lokality obsahujú, ani akékoľvek spojenie s ich prevádzkovateľmi. Potvrdzujete, že nebudeme stranou žiadnej transakcie alebo zmluvy s treťou stranou, ktorú môžete uzavrieť, a nebudeme Vám ručiť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú môžete utrpieť používaním týchto webových lokalít. Súhlasíte s tým, že nás nezatiahnete do žiadneho sporu medzi Vami a treťou stranou.

 

7.VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY

7.1.Súhlasíte s tým, že používaním Webovej lokality nebudete:

7.1.1. používať Webovú lokalitu akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže viesť k nabádaniu, sprostredkovaniu alebo vykonaniu akejkoľvek trestnej, podvodnej, nezákonnej činnosti, resp. činnosti zakázanej týmito Podmienkami;

7.1.2.používať Webovú lokalitu na akýkoľvek iný účel než Vaše osobné použitie;

7.1.3.inzerovať ani propagovať výrobky alebo služby tretej strany, resp. Vaše výrobky alebo služby vrátane spôsobu distribúcie nevyžiadanej pošty;

7.1.4.prenášať súbory, ktoré obsahujú vírusy a trójske kone, ani sa zapájať do žiadnych ďalších škodlivých aktivít pre Webovú lokalitu;

7.1.5.prepájať sa na Webovú lokalitu z lokality tretej strany bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

7.1.6.získavať prístup ani pokúšať sa získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek používateľským kontám prepojeným alebo spojeným s webovou lokalitou, resp. preniknúť ani sa pokúšať preniknúť bezpečnostnými opatreniami Webovej lokality; alebo

7.1.7.brániť prístupu, používaniu alebo užívaniu Webovej lokality akejkoľvek ďalšej osoby.

 

7.2.Každý jeden prístup a použitie Webovej lokality vykonávate na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Na ochranu proti vírusom by ste mali používať vlastný softvér.

7.3.Máte zodpovednosť zaistiť, aby si všetky osoby, ktoré majú prostredníctvom Vášho pripojenia na internet prístup k Webovej lokalite, boli vedomé týchto Podmienok a akýchkoľvek ďalších platných obchodných podmienok uvedených v týchto Podmienkach, a aby ich dodržiavali.

7.4.Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek pozastaviť, obmedziť alebo zrušiť Váš prístup k tejto Webovej lokalite (alebo akejkoľvek jej časti) bez upozornenia, ak sa domnievame, že ste porušili akékoľvek obmedzenia týchto Podmienok.

 

8.Obsah nahratý používateľom

8.1.Vami nahratý obsah:

8.1.1Odoslaním informácií, textu, fotografií, grafík alebo iného obsahu prostredníctvom Webovej lokality nám udeľujete právo používať takéto materiály podľa nášho vlastného uváženia vrátane, okrem iného, upravovať, kopírovať, rozmnožovať, zverejňovať a odstraňovať takéto materiály z Webovej lokality.

8.1.2.S ohľadom na akýkoľvek takýto príspevok zaručujete, že:

(a) vyhovuje všetkým príslušným zákonom a týmto Podmienkam;

(b) je vždy vo všetkých ohľadoch pravdivý, presný a aktuálny (upozorňujeme, že môžete kedykoľvek požadovať, aby sme aktualizovali alebo opravili Vaše osobné údaje, kontaktovaním nás cez [vyššie/nižšie uvedené] kontaktné údaje);

(c) boli získané všetky potrebné licencie a/alebo súhlasy a máte právo poskytnúť takýto príspevok; a

(d) pokiaľ nie je uvedené inak, nie je dôverný.

za akékoľvek porušenie tejto záruky nám budete ručiť a nahradíte nám škodu. To znamená, že budete zodpovední za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré utrpíte v dôsledku Vášho porušenia záruky.

8.1.3.Máme právo odstrániť akýkoľvek príspevok, ktorý poskytnete na našej Webovej lokalite.

8.1.4.Ste výhradne zodpovední za zabezpečenie a zálohovanie Vášho obsahu. 

8.2.Obsah nahratý inými používateľmi:

8.2.1.Táto Webová lokalita môže obsahovať informácie a materiály nahraté inými používateľmi Webovej lokality vrátane vývesiek a (prípadných) hovorní. Tieto informácie a materiály sme neoverili ani neschválili. Názory vyjadrené inými používateľmi na našej Webovej lokalite nereprezentujú naše názory ani hodnoty.

 

9.VAŠE ZÁKONNÉ POVINNOSTI

9.1.Potvrdzujete, že:

9.1.1.ste dosiahli plnoletosť vo Vašej právomoci, resp. máte súhlas Vášho rodiča alebo  zákonného poručníka; a

9.1.2.vyhoviete obmedzeniam Vášho používania Webovej lokality, ako sú stanovené v týchto Podmienkach.

9.2.Súhlasíte s tým, že nám nahradíte všetky škody (vrátane akýchkoľvek právnych poplatkov vo vzťahu k takýmto škodám) spôsobené treťou stranou s ohľadom na akúkoľvek záležitosť vo vzťahu k Vášmu používaniu Webovej lokality, resp. vyplývajúcu z Vášho používania Webovej lokality vrátane akéhokoľvek porušenia, resp. podozrenia na porušenie týchto Podmienok alebo Vášho porušenia akéhokoľvek zákona, resp. práv tretej strany.

 

10.DÔVERA V UVEREJNENÉ INFORMÁCIE

10.1.Obsah na našej Webovej lokalite sa poskytuje len na všeobecné informovanie. Nie je určený dávať Vám rady, na ktoré by ste sa mali spoliehať. Pred podniknutím, resp. zdržaním sa akejkoľvek akcie na základe obsahu na našej Webovej lokalite, sa musíte poradiť s odborníkom alebo špecialistom.

10.2.Zatiaľ čo sa snažíme zaistiť, aby Webová lokalita a jej obsah boli správne v čase nahratia takéhoto obsahu na Webovú lokalitu, podlieha zmenám a v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a predpismi, nedávame žiadne zaistenia, záruky ani garancie (či už výslovné alebo implicitné), že informácie na Webovej lokalite, resp. jej obsah, sú presné, úplné alebo aktuálne.

10.3.Všetok obsah a služby na Webovej lokalite sa poskytujú „ako je“ a „ako je k dispozícii“, a v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a predpismi, vytvorené bez akýchkoľvek zaistení, záruk alebo garancií akéhokoľvek druhu.

10.4.Nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie, ktoré obsahuje Webová lokalita.

 

11.NAŠU WEBOVÚ LOKALITU MÔŽEME POZASTAVIŤ ALEBO ODVOLAŤ

11.1.Zatiaľ čo sa snažíme zaistiť, aby Webová lokalita a jej obsah, akékoľvek funkcie ponúkané prostredníctvom Webovej lokality a akékoľvek informácie, ktoré obsahuje, boli bezchybné, neprerušované a bez chýb a vírusov, kvôli povahe internetu to nedokážeme garantovať.

11.2.Negarantujeme ani nezaručujeme, že Webová lokalita, resp. akýkoľvek obsah na nej, bude vždy k dispozícii alebo neprerušovaný a v plne prevádzkyschopnom stave. Z obchodných a prevádzkových dôvodov môžeme pozastaviť, odvolať alebo obmedziť dostupnosť celej našej Webovej lokality alebo akejkoľvek jej časti.

11.3.Prístup k Webovej lokalite sa môže pozastaviť dočasne a bez upozornenia v prípade zlyhania systému, údržby alebo opravy, resp. z dôvodov dokázateľne mimo našej kontroly.

11.4.Webová lokalita je určená pre ľudí, ktorí bývajú v Slovenská republika. Prístup k Webovej lokalite alebo jej používanie (vrátane jej obsahu, akýchkoľvek funkcií alebo výhod ponúkaných prostredníctvom nej, resp. akýchkoľvek informácií, ktoré obsahuje) môže zakazovať zákon v určitých krajinách alebo súdnych príslušnostiach. Máte zodpovednosť za dodržiavanie súladu so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi krajiny, z ktorej získavate prístup k Webovej lokalite alebo ju používate. Nedávame žiadnu záruku, že Webová lokalita (vrátane jej obsahu, akýchkoľvek funkcií alebo výhod ponúkaných prostredníctvom nej, resp. akýchkoľvek informácií, ktoré obsahuje) je vhodná alebo dostupná na použitie v miestach mimo Slovenská republika.

12.Naša ZODPOVEDNOSŤ, ak ste spotrebiteľ

12.1.Upozorňujeme, že našu Webovú lokalitu poskytujeme iba na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že našu Webovú lokalitu nebudete používať na komerčné ani obchodné účely a že Vám neručíme za akýkoľvek ušlý zisk, ušlé obchody, prerušenie obchodu alebo ušlú obchodnú príležitosť.

12.2.Ak nami dodaný chybný digitálny obsah poškodí Vaše zariadenie alebo Váš digitálny obsah, a príčinou je to, že neuplatníme náležitú starostlivosť a zručnosti, tak buď opravíme poškodenie alebo Vám vyplatíme odškodnenie. Nebudeme však ručiť za škodu, ktorej ste sa mohli vyhnúť dodržaním našej rady, aby ste použili bezplatne Vám ponúkanú aktualizáciu, ani za škodu, ktorú spôsobí Vaše nesprávne dodržiavanie pokynov na inštaláciu alebo nesplnenie nami odporúčaných minimálnych systémových požiadaviek.

12.3.Nebudeme Vám ručiť za žiadne porušenie týchto Podmienok spôsobených akoukoľvek udalosťou alebo okolnosťou mimo našej dokázateľnej kontroly vrátane, okrem iného, štrajkov, výluk alebo iných pracovných sporov; porúch systémov alebo prístupov k sieti; alebo povodne, požiaru, výbuchu či nehody.

12.4.Nehľadiac na čokoľvek v opačnom zmysle, žiadnym spôsobom nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť voči Vám tam, kde by to bolo nezákonné urobiť (napríklad zodpovednosť za smrť alebo fyzické zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou, resp. za podvod alebo skresľovanie skutočnosti). Nič v týchto Podmienkach nesmie obmedzovať Vaše zákonné práva.

 

13.Naša ZODPOVEDNOSŤ, ak ste firma

13.1.S výhradou bodu 12.4 a do tej miery, ako to dovoľuje príslušný zákon, vylučujeme všetku zodpovednosť (vrátane zodpovednosti našich vedúcich pracovníkov, riaditeľov, manažérov, členov, akcionárov, zamestnancov, zástupcov alebo poradcov), či už vyplývajúcej zo zmluvy, úmyselného porušenia práva, porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, vyplývajúcej z prístupu k našej Webovej lokalite alebo jej používania, resp. v spojení s prístupom k našej Webovej lokalite alebo jej používaním, dokonca aj keď je to predvídateľné vrátane, okrem iného:

13.1.1.strát vyplývajúcich z nepresností v akýchkoľvek informáciách alebo materiáloch v rámci Webovej lokality, resp. súvisiacich s Webovou lokalitou;

13.1.2.strát nespôsobených akýmkoľvek porušením z našej strany;

13.1.3.strát vyplývajúcich z Vášho používania Webovej lokality, resp. Vašej dôvery vo Webovú lokalitu;

13.1.4.strát vyplývajúcich z nedostupnosti Webovej lokality z akéhokoľvek dôvodu;

13.1.5.strát vyplývajúcich z akéhokoľvek vyjadrenia alebo vyhlásenia na Webovej lokalite;

13.1.6.strát vyplývajúcich z technických chýb na Webovej lokalite alebo technologicky škodlivého materiálu;

13.1.7.akejkoľvek obchodnej straty (vrátane ušlého zisku, obchodu, príjmu, zmlúv, predpokladaných úspor, údajov, dobrého mena, povesti, zbytočných výdavkov, prerušenia obchodu alebo ušlej obchodnej príležitosti); a

13.1.8.akýchkoľvek nepriamych alebo následných strát, resp. strát, ktoré boli nepredvídateľné tak Vám, ako aj nám, keď ste získali prístup k Webovej lokalite a začali ju používať.

13.2.V rozsahu možnom podľa príslušného zákona vylučujeme akékoľvek implicitné podmienky, záruky, zaistenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na našu Webovú lokalitu alebo akýkoľvek obsah na nej.

13.3.Nás a našich vedúcich pracovníkov, riaditeľov, manažérov, členov, akcionárov, zamestnancov, zástupcov a poradcov odškodníte za akékoľvek straty, náklady, záväzky a výdavky (vrátane primeraných poplatkov za právneho zástupcu) súvisiace s, resp. vyplývajúce z:

13.3.1.Vášho používania Webovej lokality alebo Webovej lokality značiek (a súvisiaceho používania výrobkov a služieb);

13.3.2. Vášho porušenia týchto Podmienok;

13.3.3. Vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv akejkoľvek tretej strany; a/alebo

13.3.4.nášho používania Vašich údajov.

 

13.4.Nehľadiac na čokoľvek v opačnom zmysle, žiadnym spôsobom nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť voči Vám tam, kde by to bolo nezákonné urobiť (napríklad zodpovednosť za smrť alebo fyzické zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou, resp. za podvod alebo skresľovanie skutočnosti).

 

14. Ako môžeme používať Vaše osobné údaje

14.1.Zaviazali sme sa chrániť Vaše osobné údaje a používať iba osobné údaje, ktoré od Vás získame, resp. ktoré nám poskytnete, v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

14.2.Pre viac informácií o tom, ako používame osobné údaje a súvisiace záležitosti si prečítajte naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a naše Zásady používania súborov cookie.

 

15.ZMENY TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK

15.1.Neustále hľadáme spôsoby, ako vylepšiť túto Webovú lokalitu. Preto si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Všetky takéto zmeny nadobudnú účinnosť hneď, ako budú uverejnené na Webovej lokalite. Nezabudnite pravidelne navštevovať a kontrolovať tieto Podmienky, pretože ak budete túto Webovú lokalitu po uverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok aj naďalej používať, budeme to považovať za Váš súhlas s takýmito zmenami a budete nimi viazaní.

16.Ďalšie podmienky, ktoré sa na Vás môžu vzťahovať

16.1.Tieto Podmienky odkazujú na nasledujúce dodatočné podmienky, ktoré sa tiež vzťahujú na Vaše používanie našej Webovej lokality.

16.1.1.Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.

16.1.2.Naše Zásady používania súborov cookie, ktoré stanovujú informácie o súboroch  cookie na našej Webovej lokalite.

16.1.3.Dodatočné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na nákup výrobkov alebo služieb a na konkrétne časti funkcií Webovej lokality alebo Webových lokalít značiek vrátane súťaží, propagačných akcií alebo iných podobných funkcií, pomocou ktorých sa všetky tieto podmienky stanú súčasťou týchto Podmienok. Na dodatočné obchodné podmienky Vás presmerujeme v čase Vašej interakcie s nami a/alebo našimi značkami vo vzťahu k príslušným službám. Pozorne si, prosím, prečítajte príslušné obchodné podmienky. Ak existuje rozpor medzi týmito Podmienkami a podmienkami, ktoré platia pre službu ponúkanú prostredníctvom Webovej lokality alebo iných Webových lokalít značiek, tak podmienky, ktoré platia pre túto službu, majú prednosť do rozsahu takéhoto rozporu.

Každá z týchto zásad a obchodných podmienok sa môžu občas zmeniť a nadobudnú účinnosť hneď po ich uverejnení na Webovej lokalite alebo inak v súlade s ich podmienkami (v uplatniteľnom rozsahu).

 

17.Všeobecné

17.1.Ak ste firma, tieto Podmienky obsahujú celú zmluvu medzi Vami a nami s ohľadom na používanie Webovej lokality. Žiadne vyjadrenie, vyhlásenie alebo podnet (či už ústne alebo písomné), ktoré neobsahujú tieto Podmienky (ako sú občas aktualizované) nebude záväzné ani voči Vám, ani voči nám.

17.2.Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok vyhlási súd alebo regulačný orgán za nezákonné, neplatné alebo právne neúčinné, tak ostatné ustanovenia platia aj naďalej a takéto ustanovenie bude nahradené iným ustanovením, ktoré, platné vo všetkých ohľadoch, bude mať účinok čo najbližšie účinku nahradeného ustanovenia.

17.3.Tieto Podmienky nie sú určené na udelenie práv nikomu okrem Vás a nás (vrátane akejkoľvek z našich pridružených spoločností). Žiadna tretia strana si nebude môcť vymáhať žiadne z týchto podmienok vrátane (ak máte trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve) akéhokoľvek vymáhania prostredníctvom zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999.

17.4.Ak nebudeme okamžite trvať na tom, aby ste niečo urobili, čo sa od Vás vyžaduje podľa týchto Podmienok, alebo sa omeškáme pri podniknutí opatrení voči Vám s ohľadom na Vaše porušenie týchto Podmienok, nebude to znamenať, že to nemusíte urobiť a nezabráni nám to podniknúť opatrenia voči Vám neskôr.

 

18.ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ

18.1.V prípade akéhokoľvek sporu medzi Vami a nami, ktorý vyplýva z týchto Podmienok alebo v spojení s týmito podmienkami, budú platiť zákony Slovenskej republiky.

18.2.Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú príslušnosť na urovnávanie akýchkoľvek sporov (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) , ktoré môžu vyplývať z týchto Podmienok alebo v spojení s týmito podmienkami.

 

Tieto Podmienky boli naposledy aktualizované 24.05.2018.