Kontakt

Zákaznícky servis

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa liečivých prípravkov Gaviscon či iných liečivých prípravkov spoločnosti Reckitt Benckiser, kontaktujte nás na adrese:

Reckitt Benckiser Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
Atrium Flóra
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika
Tel: +420 227 110 141
E-mail: info.lek@rb.com

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.
Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenie:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná ul. 11
SK-825 08 Bratislava 26
Tel: + 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch
Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti liečivých prípravkov Reckitt Benckiser nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: info.lek@rb.com alebo telefonicky: +420 227 110 141